Oglasna ploča


PROGRAM RASPOLAGANJA PDF Ispis E-mail

OPĆINA HERCEGOVAC

K.O. HERCEGOVAC

K.O. ILOVSKI KLOKOČEVAC

K.O. LADISLAV

K.O. PALEŠNIK

K.O. VELIKA TRNAVA

 
JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH PDF Ispis E-mail

Javni uvid u Prijedlog Programa trajat će 15 dana, a provest će se u periodu od 15. svibnja 2018. godine do 29. svibnja 2018. godine, u prostorijama Općine Hercegovac, Moslavačka 147, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, a isti će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine Hercegovac, www.opcinahercegovac.hr, pod rubrikom oglasna ploča.

pdf buttonOBAVIJEST

PRIJEDLOG PROGRAMA

 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/18-01/06, Urbroj: 2123/03-02-18-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2018.g.

 

POZIV

 

 
POZIV ZA VIJEĆE PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 6. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 28. ožujka 2018.g. (srijeda) s početkom u 15;00 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

POZIV

 
FINANCIJSKA POTPORA SPORTSKIM UDRUGAMA PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 3/16), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2018. godini, dana 07. ožujka 2018. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2018. godini

U Proračunu Općine Hercegovac za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programa sportskih  udruga  namijenjenih  zadovoljavanju  javnih  potreba u području sporta  definiranih  prioritetima  utvrđenima od strane Zajednice športskih udruga Općine Hercegovac.

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1

OBRAZAC A2

OBRAZAC A3

OBRAZAC A4

OBRAZAC B1

OBRAZAC B2

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld