Oglasna ploča


PLAN PROLJETNE DERATIZACIJE PDF Ispis E-mail

Deratizacija će se provoditi:

11.05. - Palešnik i Ilovski Klokočevac

12.05. - Velika Trnava, Ladislav i Hercegovac

13.05. - Hercegovac

Kontakt osoba: Tomislav Šepak 099/2533-004

 

pdf buttonPLAN PROLJETNE DERATIZACIJE


 
OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA PDF Ispis E-mail

Pravovaljane kandidature:

pdf buttonZBIRNA LISTA - OPĆINSKI NAČELNIK

pdf buttonPRAVOVALJANA KANDIDATURA - OPĆINSKI NAČELNIK

 

pdf buttonZBIRNA LISTA - OPĆINSKO VIJEĆE

pdf buttonPRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA - OPĆINSKO VIJEĆE (SDP)

pdf buttonPRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA - OPĆINSKO VIJEĆE (HSP)

pdf buttonPRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA - OPĆINSKO VIJEĆE (HSS)

pdf buttonPRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA - OPĆINSKO VIJEĆE (HDZ i HSLS)

 
BIRAČKA MJESTA PDF Ispis E-mail

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Hercegovac donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Hercegovac.

pdf buttonRJEŠENJE

 
JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima na području

Općine Hercegovac u 2017.g.

  

  1. I.Predmet javnog poziva:

        

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2017.g.


                    

  1. II.Opći uvjeti i kriteriji za zaključenje ugovora sa osiguravajućim društvima:

 

Na ovaj Javni poziv svoje ponude mogu podnijeti osiguravajuća društva koja su registrirana na području RH, a osiguravaju poljoprivredne proizvođače koji uzgajaju poljoprivredne kulture navedene u točci 1. Ovog Javnog poziva.

Općina Hercegovac će sufinancirati premije osiguranja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište i poljoprivredne površine na području Općine Hercegovac.

Sufinanciranje premije osiguranja iznosi 25% od uplaćene premije za tekuću godinu, a najviše 500,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Općina Hercegovac će temeljem dostavljenih ponuda sa svim osiguravajućim društvima koja su se javila na Javni poziv sklopiti ugovore, kojima će se urediti način korištenja sredstava

JAVNI POZIV

 
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 3/16), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2017. godini, dana 05. travnja 2016. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama

Općine Hercegovac u 2017. godini

(1) U Proračunu Općine Hercegovac za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice športskih udruga Općine Hercegovac.

JAVNI NATJEČAJ

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

A1-OPISNI OBRAZAC

A2-PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA

A3-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

A4-IZJAVA O PARTNERSTVU

B1-UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

B2-IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld