Oglasna ploča


OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine Hercegovac“ br. 1/13 ), Načelnik Općine Hercegovac donosi

 

 

ODLUKU

o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hercegovacpdf buttonODLUKA

 
NATJEČAJI ZA UDRUGE U KULTURI I UDRUGE GRAĐANA PDF Ispis E-mail
Općina Hercegovac je dana 27. siječnja 2017. godine raspisala natječaj za  udruge u kulturi i udruge građana kako slijedi:
a) Udruge u kulturib) Udruge građana


Svaka prijava na Javni natječaj mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

Bodovanje pristiglih programa i projekata vršit će se prema Obrascu ocjene kvalitete vrijednosti programa ili projekta.

Za programe i projekte udruga koji će biti odabrani za financiranje, potpisivat će se Ugovor o financiranju udruga.

Udruge čiji će programi i projekti biti financirani, morat će izvještavati o realizaciji svojih projekata Obrazac B2- Izvještaj o izvršenju programa ili projekta.

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj ističe dana 28. veljače 2017. godine.

 
II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI

II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

pdf buttonOBAVIJEST

 
GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac Općinski načelnik Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 2/09) donio je

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2017. godini

 

pdf buttonGODIŠNJI PLAN ZA 2017.GODINU

 
AGLOMERACIJA GAREŠNICA I HERCEGOVAC PDF Ispis E-mail

Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Garešnica i Hercegovac“

Projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacje i dokumentacije za nadmetanje za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Garešnica i Hercegovac“ ima cilj izraditi dokumentaciju za izgradnju objekata sustava odvodnje na području Grada Garešnice i Općine Hercegovac koja će biti financirana kroz Kohezijski fond Europske Unije kroz „Operativni program Zaštita okoliša“.

Izgradnjom planiranih objekata planira se povećati stupanj priključenosti stanovništva, racionalnije korištenje vodnih resursa, unapređenje skupljanja i obrade otpadnih voda a time i unapređenju održivog gospodarenja vodama i očuvanju okoliša.

Projektom se planira izgraditi sustav odvodnje u naseljima Garešnica, Garešnički Brestovac, Ciglenica, Kapelica, Zdenčac, Palešnik i Hercegovac i izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 10.000 ES na lokaciji postojećeg uređaja u Garešnici. Također se planira rekonstruirati dio kanalizacijske mreže u Garešničkom Brestovcu i spojni kolektor Brestovac – Garešnica.

Vrijednost ugovora je 3.499.700 kn, od ćega Europska Unija financira 2.974.745 kn, dok Partneri financiraju 524.955 kn.

Uz prijavitelja projekta Voda Garešnica, partneri na projektu su Bjelovarsko – bilogorske vode, Grad Garešnica i Općina Hercegovac.


pdf buttonLETAK

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld